شورای رقابت

افزایش قیمت خودرو برای سال آینده اعلام شد؟

/car-price-increase-announced-for-next-year

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: طرح موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست.