مسترتشخیص- اخیر تعداد خودروهایی که سقف و ستون آنها برشی و تعویض شده زیاد مشاهده می‌شود. این موضوع بیشتر در خودروهای چپی دیده می‌شود زیرا در هنگام چپ کردن خودرو بیشترین آسیب به سقف و ستون خودرو وارد می‌شود که به علت صرفه جویی در وقت و همچنین تمیزی کار و فابریک درآمدن سقف از روش تعویض سقف و ستون استوک استفاده می‌شود.

نحوه تشخیص تعویضی بودن سقف و ستون یک خودرو به این ترتیب است که می‌بایست 6 برش در کلاف پایه های دو طرف خودرو مشاهده شود.

  • 2 برش در کلاف پایه های جلو
  • 2 برش در کلاف پایه های عقب
  • 2 برش هم در ستون های وسط

البته در بعضی خودروهای شاسی بلند این تعداد به 8 برش هم می‌رسد که 2 برش اضافی در پایه لچگی های عقب می‌باشد.

در تشخیص سقف و ستون تعویضی به این نکته دقت داشته باشید که حتما تمامی برش ها دیده شوند و صرفا از روی 2 یا 4 برش تصمیم نگیرند. زیرا امکان دارد که در آن خودرو از برش دیگری استفاد شده باشد.