دوستان توجه داشته باشید که در ضرب خوردگی های خودرو مخصوصا جلو و عقب اگر روی بدنه آثار خوردگی مشاهده می کنید. حتما قسمتهای داخلی و مخصوصا سرشاسی ها،سینی ها،کف صندوق، پایه ها و... را دقیق بررسی کنید زیرا خوردگی بدنه میتواند نشانه ای از ضرب خوردگی داخلی باشد. مثلا روی درب صندوق همین خودرو مقداری آثار خوردگی گیریسی مشاهده میشد ولی در نگاه اول هیچ ضرب خوردگی در قسمت شاسی و عقب خودرو نبود. ولی با بررسی بیشتر و تمیز کردن شاسی متوجه شدیم که سرشاسی و عقب خودرو مقداری ضرب خوردگی دارد.