دستگاه ضخامت سنج

ضخامت رنگ خودرو چقدر است؟

/%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

ضخامت رنگ خودرو از نکات بسیار مهم در نقاشی خودرو، فرآیند تولید خودرو و کارشناسی رنگ خودرو میباشد. ضخامت رنگ خودرو در تولیدات قدیمی عموماً بیشتر از خودروهای امروزی است.