تشحیص رنگ خودرو

تشخیص رنگ های قدیمی و آفتاب سوخته

/post-153

در خودروهای آفتاب خورده و قدیمی تر بعلت قرار گرفتن در طول سالیان در معرض نور خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف چین و دون رنگ خودرو کم کم از بین میرود و تقریبا سطح رنگ صاف و یکنواخت میشود به همین دلیل دیگر نمیتوان از روی دون رنگ قسمتهای رنگ شده را تشخیص داد.


آیا ضرب خوردگی سینی سرشاسی همان ضرب خوردگی سرشاسی است؟

/post-131

یکی از نقاط مشترک در این دو، نوع ضرب خوردگی در آنهاست که هر دو تقریبا به یک شکل دچار آسیب دیدگی میشوند و فقط تفاوت در شدت ضربه ی وارده است که اگر شدت ضربه کم باشد فقط آسیب در ناحیه سینی سرشاسی یعنی همان سینی متصل به شاسی دیده میشود و شاسی کاملا سالم است که اینجا میتوان از واژه خوردگی سینی سرشاسی استفاده نمود.