در این کلیپ قصد داریم تفاوت بین ضرب خوردگی در ناحیه سینی سرشاسی و خود سرشاسی را در خودرو مورد بررسی قرار بدهیم با ما همراه باشید. یکی از نقاط مشترک در این دو، نوع ضرب خوردگی در آنهاست که هر دو تقریبا به یک شکل دچار آسیب دیدگی میشوند و فقط تفاوت در شدت ضربه ی وارده است که اگر شدت ضربه کم باشد فقط آسیب در ناحیه سینی سرشاسی یعنی همان سینی متصل به شاسی دیده میشود و شاسی کاملا سالم است که اینجا میتوان از واژه خوردگی سینی سرشاسی استفاده نمود. ولی چنانچه شدت ضربه بیشتر باشد علاوه بر سینی سرشاسی، خود سرشاسی هم آسیب میبیند و در اینجا دیگر نمیتوان از واژه سینی سرشاسی استفاده کرد و باید صراحتا به خوردگی سرشاسی اشاره کرد هر چند هم اگر جزئی باشد نهایتا به مشتری توضیح داده میشود که سرشاسی خوردگی جزئی دارد.