این نکته خیلی حائز اهمیت است و باید دقت داشته باشید:در خودرویی که سینی و شاسی آن ضرب خوردگی دارد میتواند همان سینی و شاسی تعویض هم باشد و مجدد ضرب خورده باشد پس با دیدن ضرب خوردگی سینی و شاسی خودرو به این موضوع اکتفا نکنید و بررسی کنید که تعویض هم نباشد...