منسترتشخیص🔸️سقف یکی از قطعات اتصال دائم خودرو محسوب می‌شود یعنی پوسته سقف به اتاق بوسیله نقطه جوش های فابریک متصل شده است که برای تعویض آن میبایست همان نقطه جوش های فابریک کنده شود و بعد از نصب پوسته سقف جدید محل اتصالات جوش دستی و غیر فابریک می‌خورد .

🔹️دوستان در تشخیص اولیه تعویض پوسته سقف خودرو بررسی می‌کنیم که سقف بطور کامل رنگ شدگی داشته باشد زیرا اگر گوشه ای از سقف دارای رنگ فابریک باشد دیگر شامل تعویض پوسته سقف قرار نمی‌گيرد

✅️ بکی از آیتم های مهم در تشخیص تعویض پوسته سقف و قطعات اتصال دائم ، بررسی نقطه‌ جوش های محل اتصال آن قطعه است که در پوسته سقف خودرو نقطه جوش های محل اتصال در سر جلو و عقب و طرفین قرار دارد ، اما بعلت پوشانده شدن نقطه جوش های کناری در بعضی خودرو ها معمولا  نقطه جوش های کناری دیده نمی‌شوند و فقط میتوان نقطه جوش های جلو و عقب را بررسی کرد .

✅️ آیتم بعدی بررسی آستر سقف است زیرا قطعات تعویضی بدنه خودرو یا پوسته سقف معمولا آستر مشکی یا طوسی دارند که با آستر فابریک اتاق مغایرت دارد
که میتوان با بررسی و مقايسه آستر سقف با قسمت های اطراف متوجه تعویضی بودن آن شد ...

✔️ همچنین چندین آیتم تخصصی دیگر که در کتاب جامع آموزش تشخیص رنگ خودرو و دوره های کارشناسی توضیح داده ایم