سیلرکاری به معنی درزگیری قسمت های مختلف خودرو است در این مرحله تمامی درزهایی که زیر، داخل و روی بدنه خودرو وجود دارد توسط سیلر ( موم ) درزگیری می شود. انجام این عملیات نیازمند داشتن ابزار و تجهیزات مناسب ( دستگاه درزگیری) و مهارت لازم می باشد.

در سیلر نمودن قطعات، ابتدا یک سری مواد خمیری شکل به نام " ماستیک "که به منظور پوشش درزها بر روی سطح قطعه پوشیده می شود. بعد از پر شدن لای درزها با خمیر، قطعه در حوضچه آستر وارد می شود. قطعه با یونیزه شدن، تمام آستر را به خودش جذب می نماید( آستر پوشش اولیه ای است که قبل از رنگ زدن روی قطعات بدنه زده می شود). رنگ آستر لزوماً می بایستی متناسب با رنگ قطعه باشد.

جهت محافظت از زنگ زدگی و مقاومت بیشتر کف بدنه خودرو، بدنه از کوره عبور داده می شود و سپس محلول P.V.C بر روی آن پاشیده شده، آنگاه پس از خشک شدن کامل، مرحله پاشش آستر صورت می پذیرد.