اگر بخواهیم با معیارها و آیتم های شماره های غیر فابریک شماره شاسی این خودرو را بسنجیم باید اعلام کنیم که شماره شاسی این خودرو غیر فابریک و احتمالا اتاق تعویض است.

ولی لازم به توضیح است که در خودروهای مدل پائین مخصوصا خودروهای پراید مدل پایین شماره های شاسی بصورت فابریک به همین شکل حک شده‌اند که کاملا فابریک هستند.

که این فابریک بودن شماره و اتاق را نیز می‌توان از روی پرچ های پایه کوتاه پلاک سریال و موم ها و نقطه جوش های فابریک در قسمت پایین سینی جاسریالی فهمید.

حالا سوال اینجاست که اگر شماره بالا فابریک است پس شماره پائین چیست؟

در ویدئو های قبلی توضیح دادیم ، خودرویی که اتاق آن تعویض باشد ولی آرم شرکت رهگشا داشته باشد آن خودرو تعویض اتاق قانونی است.

یعنی شرکت رهگشا برروی اتاق های تعویضی قانونی شماره شاسی با آرم خودش‌ حک می‌کند.

یکی دیگر از وظایف شرکت رهگشا تائید اصالت و حک کردن مجدد شماره شاسی و اتاق برروی خودروهای شماره مخدوش و ناخوانا یا سرقتی می‌باشد .

در این خودرو نیز همین موضوع به چشم میخورد و بعلت اینکه شماره بالا حالتی غیر فابریک و بهم ریخته داشته احتمالا توسط مرکز تعویض پلاک مشکوک تلقی شده و سپس توسط شرکت رهگشا تائید اصالت شده و مجددا برروی آن شماره حک شده است.