به نظر شما کدام یک از این دو شماره فابریک است؟

۱- شماره بالایی که بسیار بهم ریخته است؟
۲- شماره پائینی که آرم شرکت رهگشا دارد؟

چرا در کنار شماره پائینی آرم شرکت رهگشا دیده میشود؟ و این شماره ها در کنار هم چه مفهوم و معنایی دارد و چرا یک خودرو باید دو شماره در یک قسمت داشته باشد آیا اتاق خودرو تعویض است؟