مسترتشخیص- قیمت رسمی خودرو کوییک GX-L از سوی شرکت سایپا اعلام شد.

براساس دعوتنامه صادره از سوی این شرکت، قیمت این محصول 360/845/000 تومان تعیین شده است.

منبع: ایران جیب