کاهش ترافیک

ورود خودروهای سه‌چرخ به مالت برای کاهش ترافیک

/the-arrival-of-three-wheeled-vehicles-in-malta-to-reduce-traffic

مالت میزبان خودروی سه‌چرخی به عرض کمتر از یک متر است که می‌تواند دو مسافر را در خود جا دهد و در باریک‌ترین معابر شهر نیز تردد کند.