کارشناسی خودروهای صفر کیلومتر

تصادف قطار با تریلی حامل خودروهای صفر کیلومتر

/the-importance-of-expert-zero-kilometer-cars

خودروهای صفر کیلومتر در ۳ مرحله امکان ضرب خوردگی دارند که در ادامه توضیح دادیم