مدل گرفتن فرمان خودرو

تشخیص شخصیت راننده از نحوه دست گرفتن فرمان

/recognizing-the-driver-s-personality-from-the-way-she-holds-the-steering-wheel

براساس یافته‌های پژوهشی که توسط روان درمانگری به نام Lohani Noor انجام شده، از نحوه دست گرفتن فرمان خودرو می‌­توان تیپ شخصیتی و حالت روحی راننده را تشخیص داد.