قیمت کارخانه ای

خودروسازان می‌توانند قیمت کارخانه ای خودروها را افزایش دهند؟

/can-car-manufacturers-increase-the-factory-price-of-cars

شرکت های خودروساز با توجه به ورود به نیمه دوم سال به دنبال کسب مجوز تازه برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها هستند. البته هنوز این مساله مرود تایید اعضای شورای رقابت قرار نگرفته است.