قیمت روغن موتور

برنامه افزایش قیمت روغن موتور برای سال آتی وجود ندارد

/there-is-no-plan-to-increase-the-price-of-motor-oil-for-the-coming-year

کهتری، فعال صنعت روغن موتور گفت: انجمن تولیدکنندگان روغن موتور تاکنون هیچ برنامه ای برای درخواست افزایش قیمت روانسازها در سال آتی نداشته است.