سنسور باران

آشنایی با سنسور باران و نحوه عملکرد آن

/getting-to-know-the-rain-sensor-and-how-it-works

خودروهای مدرن هر روزه به سیستم‌های جدیدی مجهز می‌شوند تا خودرو را هرچه بهتر و راحت‌تر در اختیار راننده قرار دهند. یکی از فناوری‌هایی که در بیشتر خودرو‌های مدرن به کار رفته، استفاده از سنسور‌های مختلف است.