سقف و ستون استوک خودرو

فیلم/ تشخیص سقف و ستون استوک خودرو

/video-recognition-of-the-roof-and-column-of-the-stock-car

اخیر تعداد خودروهایی که سقف و ستون آنها برشی و تعویض شده زیاد مشاهده می‌شود. این موضوع بیشتر در خودروهای چپی دیده می‌شود زیرا در هنگام چپ کردن خودرو بیشترین آسیب به سقف و ستون خودرو وارد می‌شود.