سابقه تصادفات خودرو

سابقه تصادفات و خسارت‌های دریافتی از بیمه‌ها شفاف می‌شود

/the-history-of-accidents-and-damages-received-from-insurances-becomes-clear

بیمه مرکزی تا هفته آینده سابقه تصادفات خودرو و خسارت‌های دریافتی از شرکت‌های بیمه را در اختیار سامانه تجمیع سوابق خودرو قرار می‌دهد.