رکاب

رنگ شدگی رکاب نشانه چیست؟

/post-143

همانطور که میدانید رنگ شدگی در رکاب جزو رنگ خودرو محسوب نمیشود و افت قیمتی ندارد. اما رنگ شدگی در رکاب میتواند نشانه ضرب خوردگی یا برش در خودرو یا تعویض قطعات باشد. به نحوی که در کارشناسی بدنه خودرو حتما باید قسمت رکاب ها هم مورد بررسی قرار گیرد.