آیا رنگ شدگی در رکاب خودرو مهم است؟
همانطور که میدانید رنگ شدگی در رکاب جزو رنگ خودرو محسوب نمیشود و افت قیمتی ندارد. اما رنگ شدگی در رکاب میتواند نشانه ضرب خوردگی یا برش در خودرو یا تعویض قطعات باشد. به نحوی که در کارشناسی بدنه خودرو حتما باید قسمت رکاب ها هم مورد بررسی قرار گیرد زیرا گاهی اتفاق می‌افتد که در بررسی اولیه بدن ، نوع ضرب خوردگی و یا تعویض قطعات یا برش در خودرو تشخیص داده نمیشود و احتمال دارد که کارشناس رنگ متوجه این موارد نشده و از روی این موضوع رد شود و از آنجایی که معمولا در خودروهای برشی رکاب نیز برش خورده و رنگ میشود میتوان با بررسی رکاب متوجه برش در خودرو شد.
همچنین با بررسی رکاب و رنگ شدگی احتمالی در آن قسمت میتوان نوع ضرب خوردگی در خودرو را نیز تشخیص داد و با در نظر گرفتن نوع ضرب خوردگی میتوان قطعات تعویضی و یا ضرب خوردگی پایه ستون ها را مشخص کرد.