رنگ دوپوششه

رنگ های دو پوششه خودرو

/post-159

در کارخانجات خودروسازی رنگ های مختلفی برای رنگ آمیزی بدنه انواع خودرو استفاده می گردد که جدیدترین نوع آن، رنگ دو پوششه می باشد. این رنگ یک محصول جداگانه یا بهتر بگوییم یک رنگ مستقل به حساب آمده که به منظور ارتقای رنگ خودرو به بازار وارد شده است.