خودرو سازی

پایان تولید خودروهای فاقد استانداردهای 85گانه

/the-end-of-the-production-of-cars-that-do-not-meet-the-standards-of-85

وزارت صمت به عنوان متولی نظارت بر کیفیت خودرو است و باید به مردم و سازمان استاندارد پاسخگو باشد، در سازمان ملی استاندارد سازمان حمایت ...