خودرو آریا

تولید آزمایشی30 دستگاه کراس اوور آریا در سایپا

/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7

بعد از گذشت یکسال که از معرفی کراس اوور جدید شرکت سایپا که بر روی شاسی خودروی شاهین طراحی و تولید شده است می گذرد، مراحل تولید آزمایشی این خودرو در این شرکت آغاز شد.