تعویض اتاق

محل حک شماره شاسی تالیسمان/ فیلم

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86

مجموعه کارشناسی خودروی مستر تشخیص به یکی از سوالات رایج در بحث تایید اصالت خودروی تالیسمان پاسخ داده و محل حک شدن شماره شاسی یا همان کد vin ابن خودرو را عنوان کرده است.