تصادف خودرو

از خرید کدام خودروهای تصادفی بپرهیزیم؟

/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C

خرید خودروهای تصادفی ترمیم شده که کاهش قیمت داشته‌اند و در عین حال از ایمنی و شرایطی مناسب برخوردرند بعضا می‌تواند گزینه‌ای منطقی و به صرفه باشد.