تشیص رنگ خودرو

ضرب خوردگی عقب تیگو7

/post-122

دوستان توجه داشته باشید که در ضرب خوردگی های خودرو مخصوصا جلو و عقب اگر روی بدنه آثار خوردگی مشاهده می کنید. حتما قسمتهای داخلی و مخصوصا سرشاسی ها،سینی ها،کف صندوق، پایه ها و... را دقیق بررسی کنید زیرا خوردگی بدنه میتواند نشانه ای از ضرب خوردگی داخلی باشد.