برقی سازی

برقی‌سازی صنعت خودرو برای رهایی از آلودگی هوا کافی است؟

/is-the-electrification-of-the-automobile-industry-enough-to-get-rid-of-air-pollution

در حالی که بسیاری از کارشناسان، فعالیت صنایع و مشخصاً مازوت‌سوزی را عامل اصلی آلودگی هوای کلان‌شهرها در روزهای سرد سال معرفی می‌کنند، وزارت صمت با وعده برقی‌سازی صنعت خودرو قصد دارد کشور را از چنین شرایطی نجات دهد.