انواع برش در خودرو

خودروی دوتیکه چیست؟

/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87

در واقع یک نیمه از بدنه خودرو که به دلیل شدت ضربه هنگام تصادف از بین رفته هنگام تعمیر با استفاده از نیمه یک اتاق خودروی تصادفی دیگر یا اوراقی (که عمدتا دزدی هستند) تکمیل می‌شود.