اسید پاشی خودرو

فیلم/ رابطه بین اسید پاشی و رنگ خودرو

/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

یکی از سخت ترین قسمتهای تشخیص رنگ شدگی در بدنه خودرو قسمتهای اسید پاشی شده است.️