مسترتشخیص- پیرو اعلام نتايج در دومین طرح سامانه يكپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمايندگی ها و متقاضیان حائز شرايطی که در طرح عادي سامانه يكپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاري نسبت به ثبت نام اولیه خودروي کويیك GX اقدام نموده و در تاريخ 1402/10/12 پیامك به ايشان ارسال گرديده میرساند، امكان واريز وجه ثبت نام خودرو از روش شرايط فروش فوق العاده مطابق شرايط ذيل اعلام میگردد.

شرایط فروش:

منبع: ایران جیب