به گزارش مسترتشخیص،  هر دستگاه کامیون EM POWER BD۳۰۰ کمپرسی با متوسط قیمت ۲.۴ میلیارد تومان و با رقابت بسیار ناچیز یک درصد معامله شد.

در برابر ۳۰ دستگاه کامیون کمپرسی امپاور عرضه شده، ۳۶ دستگاه تقاضا به ثبت رسید.

تحویل کامیون کمپرسی امپاور ۵ آذر امسال خواهد بود.

قیمت نهایی (تمام شده) کامیون EM POWER BD۳۰۰ کمپرسی مدل ۱۴۰۲ (رنگ سفید) علاوه بر قیمت کشف شده، به اضافه ۱۹.۴ میلیون تومان مجموع مالیات و سایر هزینه‌هاست.

۳۰ دستگاه کامیون امپاور باری معامله شد

هر دستگاه کامیون EM POWER BD۳۰۰ باری BDC-TREMPOWERBD۳۰۰C-۰۰ با متوسط قیمت ۲.۵ میلیارد تومان و با رقابت ناچیز ۲ درصد معامله شد.

در برابر ۳۰ دستگاه کامیون امپاور باری عرضه شده، ۴۶ دستگاه تقاضا به ثبت رسید.

تحویل کامیون امپاور باری ۵ آذر امسال خواهد بود.

قیمت نهایی (تمام شده) کامیون EM POWER BD۳۰۰ باری BDC-TREMPOWERBD۳۰۰C-۰۰ مدل ۱۴۰۲ (رنگ سفید) علاوه بر قیمت کشف شده، به اضافه ۱۹.۶ میلیون تومان مجموع مالیات و سایر هزینه‌هاست.

کامیون فورس با قیمت پایه فروخته شد

هر دستگاه کامیون FORCE کابین خوابدار ۱۲ تن بدون کاربری BDC-TRFORCESC۱۲T-۰۰ با متوسط قیمت ۱.۸میلیارد تومان و با همان قیمت پایه معامله شد.

در برابر ۳۰ دستگاه کامیون فورس عرضه شده، تنها ۲۰ دستگاه تقاضا به ثبت رسید.

تحویل کامیون فورس ۵ آذر امسال خواهد بود.

قیمت نهایی (تمام شده) کامیون FORCE کابین خوابدار ۱۲ تن بدون کاربری BDC-TRFORCESC۱۲T-۰۰ مدل ۱۴۰۲ (رنگ سفید) علاوه بر قیمت کشف شده، به اضافه ۱۲.۴ میلیون تومان مجموع مالیات و سایر هزینه‌هاست.

منبع: عصر خودرو