مسترتشخیص- پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادي سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاري نسبت به ثبت نام اولیه خودرو اطلس اقدام نموده و در تاریخ 1402/10/07 پیامک به ایشان ارسال گردیده میرساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد.

شرایط فروش:

منبع: ایران جیب