قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۸۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۳%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۰.۴۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۰۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۲%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۷۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DA۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۵%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۵.۷۰%‏)‎-۶۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۸%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

منبع: ایران جیب