قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎۳.۱۹%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎۰.۵۰%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (ارتقاء)۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۱.۹۸%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۷%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۶%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۲.۰۹%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎۱.۹۴%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۹۳%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۰.۷۳%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎۲.۱۲%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎۰.۶۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۱%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۰%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎۰.۹۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۲.۵۰%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۲۷%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۱%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎۲.۸۴%‏)‎۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(‎۱.۶۷%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۲۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۳۵%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎۱.۲۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۹۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۱۶%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎۰.۵۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎۲.۱۸%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(‎۲.۸۴%‏)‎۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(‎۲.۸۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۱.۵۶%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۲۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(‎۰.۹۷%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۷%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎۰.۶۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۸۸%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎۰.۶۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎۱.۵۶%‏)‎۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۵%‏)‎۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎۰.۸۶%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎۲.۹۹%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎۴.۵۳%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۷۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎۱.۲۶%‏)‎۵,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎۱.۳۴%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎۰.۵۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(‎۰.۵۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎۱.۱۰%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXL۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰(‎۱.۴۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 1۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۰.۹۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 2۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۱.۹۱%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین (استاندارد)۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎۱.۵۲%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎۱.۴۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(‎۰.۱۸%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۱,۶۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۶.۴۱%‏)‎۳۹,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(‎۱.۵۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(‎۳.۲۳%‏)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۶%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎۰.۷۱%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎۱.۰۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
زوتی DL5۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۳%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستی۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۶%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (دستی)۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۱%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۹۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۲.۳۶%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۵%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۱%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۴%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۲%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۴%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۷%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۱%‏)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۲%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۸%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۵%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(‎۰.۷۰%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۳.۲۴%‏)‎۴۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت 2به زودی۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۵۲%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۱۰%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۵%‏)‎۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(‎۲.۲۱%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77به زودی۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۵%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۴%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۹%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۵%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۶%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۳۸%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۳%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y7۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۹۸%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏