قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (فول)۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۲۳%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس موتور XU7P۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎-۱.۰۸%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (ارتقاء)۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۴۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎-۱.۴۳%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۱۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۷%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)ناموجود۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (ارتقاء)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۲۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 )۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎-۰.۶۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۴۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاین مکس بنزینیبه زودی۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎-۱.۷۴%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎-۰.۲۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد)۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXR۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین (استاندارد)۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک G۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎-۱.۱۹%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۷%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)به زودی۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎۱.۷۴%‏)‎۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎۱.۹۸%‏)‎۳۱,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS55به زودی۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
زوتی DL5۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی)۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۲%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۸%‏)‎-۹۹,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۴۸%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت 2۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۲%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰