قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 4)۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته) آپشنال۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای آپشنال (پانوراما)۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۴۱%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(‎۰.۲۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۷۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎-۱.۴۸%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎۰.۴۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXRبه زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXLبه زودی۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 3۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۳,۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۹۳%‏)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (دوگانه سوز)ناموجود۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۹۷%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۶%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی)به زودی۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک)به زودی۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۶%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۲%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (هیبرید)۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۱%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترابه زودی۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(‎-۱.۸۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77به زودی۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای---۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

منبع: ایران جیب