قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(‎۰.۵۳%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۰۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۳۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۵%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXRبه زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 3۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۸%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۴%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۶%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۳%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب