قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎۰.۵۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۵%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۰.۴۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۱.۵۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۲%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۰.۳۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۷۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۲%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۱.۳۴%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎-۰.۱۵%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎۱.۲۴%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎۰.۹۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین GL۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۰.۹۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین G۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎۱.۷۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۳۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۱%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(‎۰.۸۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۸%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۹۵%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودزناموجود۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: تجارت نیوز