قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 4)۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته) آپشنال۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۰۶%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۰.۱۰%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۰.۱۰%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای آپشنال (پانوراما)۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۴,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(‎۰.۶۸%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۲%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X---۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد)۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد)۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXRبه زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXLبه زودی۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 3۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎-۲.۱۱%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۰%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(‎-۱.۷۹%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (دوگانه سوز)ناموجود۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۰۷%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎-۱.۴۳%‏)‎-۲۱,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۱%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (دستی)به زودی۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک)به زودی۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (هیبرید)به زودی۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77به زودی۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۳%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای---۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب