قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۹۷%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎۲.۳۳%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۲۷%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۲%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۰.۴۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۸%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۵%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۰%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎۳.۱۰%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۱%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۴%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎۱.۲۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۷۵%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎۱.۶۶%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۴۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۸۰%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎۰.۷۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎۱.۲۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎۱.۲۱%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎۱.۸۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎۱.۵۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎۰.۷۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۳۰%‏)‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب