قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎۰.۱۲%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (ارتقاء)۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎۳.۶۵%‏)‎۲۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۰.۴۷%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۹%‏)‎۲,۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۵۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۴۴%‏)‎۳,۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۹۵%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎۰.۵۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎۰.۷۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۱%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎-۰.۱۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(‎۰.۶۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۰۶%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎۳.۵۴%‏)‎۲۷,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۴۱%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۲۰%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۳۳%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(‎۱.۴۱%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(‎۱.۶۳%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۰.۵۳%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۳۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(‎۰.۶۷%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۷%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۷۶%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۲۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎۰.۵۴%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎۰.۸۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎۰.۸۳%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۷۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎۰.۲۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎-۰.۲۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎-۰.۴۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎۰.۴۳%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXL۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 1۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۰.۳۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 2۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۰.۵۳%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 3۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎۰.۶۰%‏)‎۳,۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎۰.۱۸%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۳۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
زوتی DL5۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ایناموجود۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (دستی)۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۴%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (اتوماتیک)۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۵%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۲%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۴%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (هیبرید)۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(‎۱.۶۹%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۵%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۰%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۰%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(‎۲.۳۶%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۵%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77به زودی۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۹%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای---۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰