قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۳.۴۵%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۲.۲۰%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۶%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۷%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۴%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎۰.۶۰%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎۱.۴۵%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۰%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۰%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۲۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎۱.۰۱%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۰%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۰.۱۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎۱.۴۹%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎۱.۴۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۱.۱۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎-۰.۹۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۹۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۹۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎۰.۸۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(‎۰.۸۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎۲.۳۶%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎۲.۳۳%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۴۱%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۲۷%‏)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۱۲%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۴۵%‏)‎۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۲۷%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۰.۴۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۴%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۹۴%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۴%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۶۵%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۱۵%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۷%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۴%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۳%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب