قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۰%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎۰.۹۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۸۴%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۴%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۱%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۱.۴۲%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)ناموجود---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۶%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب