قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۰%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎-۰.۴۳%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXRبه زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین GL۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین G۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۹%‏)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۳.۳۶%‏)‎-۲۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۱%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۹۲%‏)‎-۳۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۰%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

منبع: ایران جیب