قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۰۶%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۰.۱۰%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۰.۱۰%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۳%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۵۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۱%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰۲۹۵,۶۴۱,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎۰.۲۱%‏)‎۷۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎-۰.۱۵%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXRبه زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 3۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۴۰۷,۰۸۳,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G----۶۱۳,۶۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۳,۳۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(‎-۲.۴۳%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۷۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۲%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(‎۰.۵۰%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب