قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۱۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۲%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۰.۹۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎۰.۵۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۴%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۱.۳۶%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۰%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎۰.۷۳%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎۱.۲۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎۰.۹۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎۰.۴۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین GL۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین G۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎۰.۳۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۴۸%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۶%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۴%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۴%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۶%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۹۷%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب