قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس موتور XU7P۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (ارتقاء)۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۱۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۷۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۸%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۵۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎۰.۴۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۷%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۴۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۱۲%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۲۵%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)ناموجود۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۵۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۵۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎۳.۱۵%‏)‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۶۷%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۴۰%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۱%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎۰.۶۴%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۰۸%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎۱.۱۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎۰.۶۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۱%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎-۱.۲۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۱۲%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(‎-۲.۰۶%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰(‎-۰.۱۳%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 1ناموجودبه زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2ناموجودبه زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین (استاندارد)۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎۰.۶۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS55به زودی۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
زوتی DL5۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی)۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۲.۲۱%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۱%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۹%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۴%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۰۹%‏)‎۴۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۹۶%‏)‎۶۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۱%‏)‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۳%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
رسپکت 2۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۶%‏)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۰%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۸۶%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۸%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۹۰%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۳%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۹%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۵۲%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۹%‏)‎۲۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y7۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۱%‏)‎۲۱,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۴۳%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۶۵%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۲۲%‏)‎۴۳,۰۰۰,۰۰۰‏