خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۳%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۷%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎۰.۳۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎۰.۸۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۱%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎۱.۳۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۲۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎۱.۵۴%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎۲.۴۷%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎۰.۳۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۵۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۷۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎۲.۰۴%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DA۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎۱.۲۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎۰.۷۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۹%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۰%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۲%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۱۹%‏)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۷%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۱%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب